Onze drie pijlers

Duurzaamheid

KDM zet zich in voor goede en onafhankelijke Rekenregels voor de berekening van de materiaalprestatie van gebouwen en open gebruik van data uit de Nationale Milieudatabase. Producthergebruik is de meest logische en goed te realiseren stap voor de metaalbouwsector om circulariteit te bereiken. We zetten ons in voor passende regelgeving en normen op dit vlak.

Rekenregels

Vanaf 2010 is er een actieve betrokkenheid bij het beheer van de uniforme rekenregels voor de bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie. Dat beheer is 10 jaar geleden mede op onze instigatie ondergebracht bij de Stichting Bouwkwaliteit. Via een zetel van de NVTB in de Raad van Toezicht heeft de metaalbouw vanaf het begin invloed kunnen uitoefenen op het beheer en de doorontwikkeling van de methodiek en er actief aan meegeholpen. In 2020 is, door de invoering van de wetkwaliteitsborging voor het bouwen, de Stichting Bouwkwaliteit omgevormd tot de Stichting Nationale Milieudatabase. De NMD houdt zich vanaf 2021 uitsluitend bezig met het beheer van het MPG Stelsel, de bepalingsmethode, de database en het toetsingsprotocol. In de nieuwe structuur van deze nieuwe stichting heeft de metaalbouwsector een vaste positie gekregen in de vorm van twee van de vijf zetels voor de bouwtoelevering inde Beleidscommissie Milieudatabase Nederland (BMNL) van de NMD. Deze commissie heeft instemmingsrecht op drie onderdelen: wijzigingen van de Systematiek van de Nationale Milieudatabase, het Jaarplan en de Tarieven voor de productkaarten die door de NMD jaarlijks worden vastgesteld.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 8 oktober 2019 in een schrijven aan de Tweede Kamer de Nederlandse bepalingsmethode milieuprestatie van bouwwerken en grond- weg- en waterwerken (GWW) en de daaraan gekoppelde Nationale Milieudatabase centraal gesteld. Hiermee ontstaat een instrument om te komen tot een duurzame gebouwde omgeving en de transitie naar een Circulaire Bouweconomie. Dat is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het Nederlandse bouwbeleid. KBG heeft altijd gepleit voor deze bepalingsmethode. Wij willen een rol spelen in het beheer en de doorontwikkeling van deze methode en database. Daarbij willen wij, gelijk een olievlek, het gehele proces van vastgoed ontwikkeling en beheer, het ontwerpen van bouwwerken, de bouw, de regels en eisen daarvoor en de controle daarop positief beïnvloeden en daarnaast ook eisen omtrent gebruik en einde leven (recycling en hergebruik) gunstig trachten bij te stellen.

Producthergebruik

De metaalbouwsector maakt voor constructieve elementen in de bouw bijna nooit gebruik van primair geproduceerd staal maar vrijwel altijd van staal dat al gerecycled is. Dit zeer hoge recyclingpercentage kan nauwelijks worden verbeterd. KDM stelt vast dat duurzaamheid, CBE en CO2 besparing alleen maar belangrijker worden en de trend om meer biobased te gaan bouwen zorgt voor meer concurrentie. Dit betekent dat bij constructieve elementen een verbetering van de duurzaamheidprestaties noodzakelijk is. In de lijn van de Europese Green Deal en de visie van het Kabinet m.b.t. circulariteit is focus op producthergebruik (naast recycling dmv omsmelten staalschroot) en circulair bouwen de meest logische en goed te realiseren stap voor de metaalbouwsector. Om op grote schaal bouwstaal constructief her te gebruiken moeten wel een aantal zaken worden geregeld op het vlak van regelgeving en normen.

“Circulair bouwen is geen doel op zichzelf maar een middel om duurzamer te bouwen”

— KDM